مطالب توسط sama.k

پژوهش همبستگی چیست؟

در این نوع پژوهش همبستگی، هدف آن است که مشخص شود که آیا رابطه معنی داری بین دو یا چند متغییر عمدتا کمی(قابل سنجش) درانجام پایان نامه وجود دارد یا خیرواگر این رابطه وجود دارد«جهت» و «شدت» آن چقدر است.در این نوع پژوهش، تغییرات حاصل از دست کاری یک متغیر،برمتغیز دیگرمورد برسی قرارمیگیرد.  در این […]

پژوهش های کمی در نگارش مقاله و نوشتن پایان نامه

پژوهش های کمی از نظر فراوانی، جا یگاه بالاتری نسبت به پژوهش های کیفی داشته وهم ازنظر قدمت نیز سابقه بیشتری را دارا هستند. با توجه به تشریح انواع پژوهش کمی وکیفی از نظر فرایند اجرا در انجام پایان نامه درفصل قبل در این فصل به انواعی ازپژوهش های کمی که کاربرد بیشتری در ادبیات […]

روش کیفی در تکمیل پایان نامه

روش کیفی طیف وسیعی ازپژوهش ها را تشکیل میدهند که از نظر پارادایم نوع پرسشهای پژوهش و هم از نظر نحوه گردآوری داده و عمق پژوهش، باپوژهش های کمی تفاوت دارند. این نوع پژوهش قصد تعمیم پژوهش نداشته و درصدد از جرایی وقوع پدیده ها است. با وجود این که شیوه انجام این نوع پژوهش […]

مورد پژوهی در تدوین مقاله

مورد پژوهی در تدوین مقاله که در فارسی با عناوین مشابهی از قبیل مطالعه موردی، قضیه پژوهی، تجربه یابی، تحقیق موردی نیز شناخته می شود، یکی دیگر از انواع روش های پژوهش کیفی درانجام مقاله است که به مطالعه عمیق یک مورد، یک موضوع خاص یا یک پدیده خاص می پردازد.  از نظر سرمد و […]

انواع پژوهش از نظر جایگاه زمان در تولید مقاله

از نظر جایگاه زمان در انجام مقاله و این که آیا در مقطع زمان حال بر روی پدیده ای که در گذشته رخ داده است پژوهش می شود، یا روش پژوهش بر روی موضوعی که از زمان حال آغازودرآینده نیز ادامه می یابد، انجام می شود و یا این که در پژوهش از نظر جایگاه […]

انواع پژوهش از نظر منطق استدلال

یکی دیگر از معیارهای طبقه بندی پژوهش ها نحوه و منطق استدلال درانجام پایان نامه و نتیجه گیری است. این که چطور با طرح فرضیه هایی و یا تعدادی پرسش، در انتهای کار به یک استنتاج و نتیجه معقول برسیم، موضوع بحث منطق استدلال درانجام پایان نامه است. حال میخواهیم درمورد استدلال استقرایی واستقلال قیاسی […]

انواع پژوهش در رساله دکتری

پژوهش های ترکیبی در رساله دکتری پژوهش ترکیبی نوعی از انواع پژوهش است که از ویژگی پژوهش های کمی و کیفی برخوردار است. این که پژوهش کمی و کیفی چگونه باهم ترکیب شوند، حالتهای مختلفی ممکن است رخ دهد. ترکیب شدن دو پژوهش ممکن است صرفا از نظر زمانی باشد که به آن پژوهش ترکیبی […]

انواع پژوهش کمی وکیفی در آماده سازی مقاله

در مبجث قبل با نقش فرضیه در مراحل مقاله آشنا شدیم، اکنون به توضیح انواع پژوهش کمی وکیفی ازنظر فرآیند اجرا در انجام مقاله می پردازیم. فرآیند اجرای طرح های پژوهش کمی و ماهیت داده ها در عمل می تواند به دو گروه کمی، کیفی تقسیم می شوند. در پژوهشهای کمی، از اصول کمی از […]