پژوهش های کمی در نگارش مقاله و نوشتن پایان نامه

پژوهش های کمی از نظر فراوانی، جا یگاه بالاتری نسبت به پژوهش های کیفی داشته وهم ازنظر قدمت نیز سابقه بیشتری را دارا هستند. با توجه به تشریح انواع پژوهش کمی وکیفی از نظر فرایند اجرا در انجام پایان نامه درفصل قبل در این فصل به انواعی ازپژوهش های کمی که کاربرد بیشتری در ادبیات پژوهشی دارند، اشاره می شود.

 پژوهش های توصیفی در نگارش مقاله ونوشتن پایان نامه

این پژوهش ها برای تهیه تصویر دقیق از شرایط عینی یک پدیده و اولین گام در تلاش شناخت یک پدیده است. در خاتمه کار پژوهش های توصیفی که به شیوه مطالعات کمی یا مقداری، انجام می شود، شاهد مجموعه ای از اطلاعات هستیم که در قالب جداول و ارقام و با استفاده از آمار توصیفی بیان شده و در آنها به میانگین، انحراف معیار، درصد و … اشاره می شود.

 در ادامه به برخی از پژوهش های توصیفی می پردازیم که در مطالعات کمی کاربرد دارند.

 پژوهش پیمایشی

این نوع پژوهش برای پیمایش های بزرگ که لازم است حجم انبوهی از پرسشنامه های بسته در بازه زمانی محدود تکمیل شود، بکار گرفته میشود. از نظر برخی از پژوهشگران، این روش، روش پژوهش مستقل نبوده و در انواع روش های پژوهش کمی برای گردآوری داده می تواند مورداستفاده قرار گیرد.

در این پژوهش تعمیم یافته ها و نتایج به عنوان یکی از مهمترین مزیتها محسوب شده و از شیوه های مختلفی نمونه گیری و انتخاب نمونه استفاده می کند. در این پژوهش به منظور تعمیم یافته، توجه به روایی و پایایی بسیار حائز اهمیت بود است.

پژوهش تحلیلی

دومین مجموعه از پژوهش های کمی درنگارش مقاله و نگارش پایان نامه، در قالب پژوهش های تحلیلی پیدا می نمایند. اغلب پژوهش های تحلیلی در محیط کنترل شده و با دست کاری متغیرها انجام می شوند. به طور کلی، پژوهش های تحلیلی به دو گروه پژوهشهای تجربی و شبه تجربی تقسیم میشوند.

پژوهش تجربی

این نوع پژوهش از پژوهش های کمی بهترین شیوه برای اثبات روابط علت و معلولی است. این پژوهش آخرین گام و قطعی ترین روش در فرآیند پژوهش کمی برای رد یا پذیرش عقاید، مفروضات، ادعاها و فرضیه ها در مورد یک رفتار و تأثیراتی است که در شرایط کنترل شده از یک مداخله خاص حادث می شود. در این نوع پژوهش، شرایط پیرامون یک پدیده، کاملا تحت کنترل قرار گرفته و پس انجام مداخله، نتایج حاصل مورد سنجش قرار می گیرد. نکته مهم دیگر این است که این پژوهشگر است که تصمیم می گیرد بر روی چه امری و به چه میزانی مداخله صورت پذیرد و از دخالت در چه بعدی اجتناب شود.

پژوهش های کمی درانجام مقاله وپایان نامه
پژوهش های کمی در نگارش مقاله
نگارش مقاله
نوشتن پایان نامه

روش مقایسه در پژوهش های تجربی

این امکان گزینش، راهی برای جلوگیری از سوگیری هنگام مقایسه نتایج حاصل از گروه های مورد مطالعه است. طرح های تجربی حقیقی مهم ترین روش موجود پیش روی دانشمندان برای آزمون فرضیه های مربوط به شناسایی روابط علت و معلول بین متغیرها است.به لحاظ خواص ویژه کنترلی، این نوع مطالعه به بهترین وجه ممکن رابطه متغیر مستقل و وابسته را نشان داده و بالاترین درجه اطمینان از وجود رابطه علت و معلول را فراهم می سازد.

محدویت های پژوهش تجربی در نوشتن پایان نامه

به رغم تمام امتیازهایی که این نوع از پژوهش های کمی( تجربی) دارا می باشند، در عین حال محدودیت هایی را نیز دارا هستند، از جمله:

الف) متغیرهایی وجود دارند که به سادگی قابل دست کاری نیستند. تعداد قابل ملاحظه ای از خصوصیات و ویژگی های انسانی از این مقوله اند.

ب) تعدادی ازمتغیرها هستند که به صورت تکنیکی می توان آنها را دست کاری لحاظ ملاحظه اخلاقی دست کاری این متغیرها در خیلی از اوقات جایزنیست.

پ) در برخی موقعیت ها موقعیت ها، تجربه ممکن است به جهت محدودیت های اداری و یا را به راحتی میسر نباشد.

رابطه علی در پژوهش های تجربی هنگام نگارش مقاله

وقتی در نظر است بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه على برقرار کرد، بایدهنرهای دیگری که ممکن است این رابطه را تحت تأثیر قرار دهند، کنترل . به بیان دیگر، تأثیر احتمالی سایر متغیرها بر متغیر وابسته باید به گونه ای سیاسی شود تا بتوان تأثيرها على واقعی متغیر مستقل بر متغیر وابسته را معین و همچنین ضرورت دارد متغیر مستقل دست کاری شود تا بتوان میزان تاثیرات على آن را شناخت.

کنترل ها و دست کاری را به بهترین وجه می توان در محیطی ساختگی به نام آزمایشگاه صورت داد که در آنجا تأثيرات على آزموده میشود.

ویژگی های پژوهش های تجربی

به طور خلاصه، پژوهشهای تجربی دارای ویژگی های زیر است:

الف) کنترل شدید متغیرها و ایجاد شرایط تجربی از طریق کنترل مستقیم متغیرها و روش تصادفی انتخاب نمونه ها

ب) انتخاب گروهی به عنوان شاهد برای مقایسه با گروه تجربی

پ) تلاش پژوهشگر بر کنترل دقیق شرایط

ت) پاسخگویی نتایج پژوهش به فرضیه های مطرح شده

ث) قابلیت تعمیم نتایج

 ج) تحت کنترل در آوردن کلیه متغیرها و دست کاری یک یا چند متغیر

 چ) بررسی اثرات و روابط متغیرها

مورد پژوهی در تدوین مقاله

مورد پژوهی در تدوین مقاله که در فارسی با عناوین مشابهی از قبیل مطالعه موردی، قضیه پژوهی، تجربه یابی، تحقیق موردی نیز شناخته می شود، یکی دیگر از انواع روش های پژوهش کیفی درانجام مقاله است که به مطالعه عمیق یک مورد، یک موضوع خاص یا یک پدیده خاص می پردازد.

 از نظر سرمد و همکارانش (۱۳۷۶) در پژوهش به روش مورد پژوه، برخلاف پژوهشهای تجربی، پژوهشگر به دست کاری متغیر مستقل و مشاهده اثر آن بر متغیر وابسته نمی پردازد. همچنین مانند پژوهشگری که در تحقیق نمایشی با انتخاب نمونه ای با حجم وسیع و معرف جامعه درباره تعدادی از متغیرها به بررسی می پردازد، عمل نمی کند.

پژوهشگر مورد پژوهی درانجام مقاله داخلی، یک «مورد» را انتخاب و آن را از جنبه های مختلف بیشمار بررسی می کند. مورد پژوهش مطالعه ای است که در طی آن اولا، یک مورد (مورد پژوهی تک موردی) یا تعداد محدودی از موردها (مورد پژوهی تطبیقی) در شرایط واقعی خود در مطالعه شده، دوما یافته های حاصل از این مطالعه به شیوه کیفی مورد تحلیل قرار می گیرد.

 نظر رابرت یین در تعریف مورد پژوهی در تدوین مقاله

 مورد پژوهی، یک کاوش تجربی است که از منابع و شواهد چندگانه برای بررسی یک پدیده در بستر خودش و در شرایطی که مرز بین پدیده و زمینه آن به وضوح روشن نیست، استفاده می کند.

 این مورد می تواند یک «واحد اداری» یا سیستم با حد ومرز مشخص و متشکل از عناصر و عوامل متعدد و مرتبط به هم باشد و یا می تواند یک برنامه، یک رویداد، یک نوع فعالیت خاص و یا یک فرد باشد.

مورد پژوهی در تدوین مقاله, مورد پژ<هی در انجام مقاله, مورد پژوهی در تدوین مقاله کارشناسی ارشد

مورد پژوهی در تدوین مقاله چیست؟

منظور از مورد پژوهی در این شیوه «موضوع» پژوهش درانجام مقاله است. مورد، درواقع واحد تحلیلی است که درباره آن داده هایی را گردآوری می کنیم. مورد در مطالعه مورد پژوه، واحدی است که در پی درک کلیت آن هستیم. واحد تحلیل می تواند شخصی باشد که در پی ارائه درکی از او هستیم که با تصویر کلیت شرایط زندگی او همراه است. مورد می تواند یکی از اهداف اختصاصی پژوهش باشد که موضوعی را در شرایط واقعی یعنی بدون دست کاری بررسی می کند. در برخی از مطالعات، موضوع پژوهش، قضیه نیز نامیده شده است.

تفاوت مورد پژوهی با مطالعه های تجربی

 در این است که مورد پژوهی بدون دست کاری محیط صورت می گیرد، در حالی که در مطالعه های تجربی پژوهشگر در محیط مداخله انجام میدهد. در عین حال مورد پژوه، با مطالعه های پیمایشی نیز تفاوت دارد. در مطالعه های پیمایشی قصد تعمیم وجود دارد، در حالی که در مورد پژوهی تعمیمی صورت نمی پذیرد.

در پژوهش به روش مورد پژوهی، برخلاف پژوهش های مداخله ای، پژوهشگر به دست کاری متغیر مستقل و مشاهده اثر آن بر متغیر وابسته نمی پردازد. همچنین، مانند پژوهشهای پیمایشی که در آن با انتخاب نمونه ای با حجم وسیع و معرف از جامعه درباره تعدادی از متغیرها به بررسی می پردازند، عمل نمی کند. بلکه به شناسایی و درک یک «مورد» اقدام می کند که این مورد می تواند یک «سیستم» با حدومرز مشخص و متشکل از عناصر و عوامل متعدد و مربوط به هم باشد.

هدف اساسی مطالعه مورد پژوهش در انجام مقاله چیست

هدف اساسی هر مطالعه مورد پژوهی، مشاهده تفصیلی ابعاد «مورد» تحت مطالعه و تفسیر مشاهده ها از دیدگاه كل گرا است. از این رو، مورد پژوهی بیشتر به روش کیفی و با تاکید بر فرایندها و درک و تفسیر آنها انجام می شود. «مه. د» حنان انتخاب می شود که نمایانگر وضعیت یا حالت کلی تحت مطالعه، یا مثالی از پدیده های  مورد نظر باشد که پژوهشگر می خواهد دربتره آن ها به درک عمیقی دست یابد.

هدف کلی در هر مورد پژوهی، مشاهده تفضیلی ابعاد «مورد» تحت مطالعه و تفسیر مشاهده ها از دیدگاه کل گراد است. از این رو مورد پژوهی بیشتر به روش کیفی و با تأکید بر فرآیندها و درک و تفسیر آنها انجام میشود. «مورد» چنان انتخاب می شود که نمایان کننده وضعیت یا حالت کلی تحت مطالعه، یا مثالی از پدیده منظور نظر باشد که پژوهشگر می خواهد درباره آن به درک عمیقی دست یابد. (سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۷۶) ، از دیگر اهداف مورد پژوهی می توان به موارد زیر اشاره نمود: »

کشف قسمت های جدید و مسائلی که نظریات محدودی در مورد آن وجود دارد یا قابل اندازه گیری نیستند.

توصیف فرآیند یا اثرات یک رویداد یا مداخله خاص، به ویژه هنگامی که چنین اتفاقاتی در گروههای مختلفی رخ میدهد.

توضیح یک پدیده پیچیده، اگرچه این مورد به طور معمول با اهداف اکتشافی همراه است، اما کوهان بیان می کند که این روش در واقع ممکن است برای اهداف توضیحی و پاسخ به پرسش های چگونه و چرا، قوی تر و مناسب تر باشد.

ویژگی های اصلی مورد پژوهی در نگارش مقاله

مطالعه مورد پژوهی چهار ویژگی اصلی دارد که عبارت اند از:

خاص گرا بودن؛ مطالعه مورد پژوهی بر وضعیت، رویداد، برنامه یا پدیده خاص تمرکن درنتیجه روش خوبی برای مطالعه مسائل عملی در زندگی واقعی است.

توصیفی بودن؛ این روش، توصیفی مفصل از موضوع مورد مطالعه فراهم می سازد.

اکتشافی بودن؛ به فهم بهتر موضوع مورد مطالعه کمک می کند. کشف روابط متقابل جدید، کشف چشم اندازهای تازه و کشف معانی جدید و بینش نو، همگی از اهداف مورد پژوهی است.

واستقرایی بودن؛ غالب موردپژوهی ها، تکیه بر استدلال استقرایی دارند.

انواع مورد پژوهی در تدوین مقاله

بین دو نوع استراتژی مورد پژوهی را از هم متمایز می سازد. اگر مطالعه شامل یک مورد باشد مورد پژوه یگانه یا تک موردی و اگر مطالعه شامل چند مورد (بیش از یک مورد) باشد با مورد پژوهی چندگانه که به آن تطبیقی نیز گفته می شود، سروکار داریم. او همچنین هر کدام از این دو روش را از نظر گستره دید، به دو روش کل نگر و جزءنگر تقسیم می نماید.

 بر این اساس مطالعات مورد پژوهی در عمل به چهار گروه مستقل به شرح زیر تقسیم می شوند.

طرح های تک موردی کل نگر

طرح های تک موردی جزءنگر

طرح های چند موردی کل نگر

طرحهای چند موردی جزءنگر

.

انواع پژوهش از نظر جایگاه زمان در تولید مقاله

از نظر جایگاه زمان در انجام مقاله و این که آیا در مقطع زمان حال بر روی پدیده ای که در گذشته رخ داده است پژوهش می شود، یا روش پژوهش بر روی موضوعی که از زمان حال آغازودرآینده نیز ادامه می یابد، انجام می شود و یا این که در پژوهش از نظر جایگاه زمان بر مقطع و برش خاصی از زمان تأکید شود، می توان پژوهشها را به چند گروه طبقه بندی نمود.

بر این مبنا، پژوهشها را از نظر زمانی می توان به گروه های پژوهش مقطعی و طولی، آینده نگر و گذشته نگر و سری زمانی تقسیم نمود.

پژوهش مقطعی در تولید مقاله

این است که داده های مربوط به نمونه پژوهش، تنها در یک نقطه از زمان متمرکز بوده و در حقیقت شبیه تصویری از یک پدیده است.

این نوع پژوهش برای توصیف ویژگیها، نگرش ها، عقاید، اندیشه و رفتار افراد در یک جامعه در مقطع معینی از زمان به کار می رود. به علاوه، به منظور گردآوری داده ها درباره یک یا چند صفت در یک مقطع خاص از زمان از طریق نمونه گیری از جامعه انجام میشود. این گونه روش پژوهش به توصیف جامعه بر اساس یک یا چند متغیر می پردازد.

پژوهش مقطعی چیست؟

گاهی عبارت پژوهش مقطعی برای نوع خاصی از پژوهش استفاده می شود که انجام این آن مستلزم گردآوری داده ها از برش خاصی از جامعه (نمونه پژوهش است. به عبارت دیگر، برش موردنظر در تعریف اخیر، مربوط به زمان نبوده و اشاره به جمعیت مورد بررسی دارد.

بسیاری از پژوهشهایی که در این گروه انجام می شوند درصدد آزمون فرضیه یا بررسی رابطه خاصی نیستند، لذا به عنوان پژوهشهای توصیفی نیز تلقی می شوند.

پژوهش های توصیفی مرتبط با تولید مقاله کدامند؟

در این نوع از پژوهش، تمرکز اصلی مطالعه بر ارزیابی توزیع یک نوع بیماری خاص، میزان ناتوانی، سطح ایمنی افراد، وضعیت تغذیه، میزان آگاهی و غیره قرار دارد. از رایج ترین پژوهش هایی که در این گروه صورت می گیرد، می توان به مطالعات KAP اشاره نمود.

روش نگارش پژوه

خاطرنشان میشود که امکان انجام این نوع مطالعه به صورت تحلیلی نیز وجود دارد. در این حالت، موضوع بررسی به ارزیابی وجود یک رابطه تبدیل می شود. در این حالت، این نوع مطالعه در گروه پژوهش های تحلیلی طبقه بندی می شود.

لذا این روش پژهش نه تنها به منظور توصیف، بلکه برای تعیین رابطه، اختلاف و همبستگی بین متغیرها در مقطع خاصی از زمان نیز به کار برده می شود.

پژوهش طولی در تولید مقاله

در این نوع پژوهش، داده های مربوط به موضوع پژوهش در تولید مقاله، در طول زمان و یا به عبارت دیگر در زمان های مختلف گردآوری می شوند تا تغییرات برحسب گذشت زمان، بررسی شده و به رابطه این متغیرها در طول زمان پی برده شود.

 لذا تمایز جدی آن با پژوهش مقطعی در بیش از یک بار بودن زمان مشاهده است، در عین حال برای این که پژوهشی طولی محسوب شود، حداقل به ۳ بار یا بیشتر مشاهده از یک منبع موردنیاز است. بر این اساس مطالعات «قبل و بعد» به صرف دو بار مشاهده روش پژوهش طولی مقاله طبقه بندی نمی شوند.

روش پژوهش طولی

در این روش پژوهش، به جای این که گروههای مختلف در یک مقطع زمانی خاص مطالعه شوند، یک گروه نمونه منتخب از یک جامعه در فواصل زمانی و موقعیت های مختلف مورد مطالعه قرار می گیرد.این مطالعه برخلاف پژوهشهای مقطعی است که مطالعه در یک نقطه از زمان انجام میشود.

پژوهش آینده نگر در تولید مقاله

در این نوع روش پژوهش، مطالعه با انجام یک مداخله (علت) در زمان حال شروع و شناسایی معلول های احتمالی در آینده مورد پیگیری قرار می گیرد.

ازاین مطالعه برای شناسایی عوامل موثردر بروز یک پدیده استفاده میشود.باوجود اثربخشی این مطالعات، ولی به دلیل زمان بر بودن وهزینه بالای این قبیل مطالعات درعمل کمتر مورد استقبال پژوهشگران فردی قرار میگیرد.جهت حرکت زمان دراین پژوهش برخلاف پژوهش گذشته نگر مقاله است.

پژوهش گذشته نگر در تولید مقاله

درروش پژوهش، مطالعه براساس مشاهده بک معلول درزمان حال آغاز وگذشته اوبرای شناسایی روابط وعلت های احتمالی مورد برسی قرارمیگرد.

این،مطالعه نسبت به آینده نگرکم هزینه تر بوده ولی به جهت عدم امکان حذف عوامل مخدوش گر،دقت مطالعه آینده نگر مقاله راندارند.

پژوهش سری سازمانی تولید مقاله

درپژوهش سری سازمانی تولید مقاله معمولاموضوع مورد مطالعه به صورت مکرر مورد مشاهده یااندازه گیری قرار میگیرد.

به طورکلی، سری زمانی به دوگروه قابل تقسیم است:طرح سری های زمانی بایک گروه که فقط مقایسه قبل وبعد ازمتغیر تجربی xامکان پذیرمیسازد دوم طرح سری زمانی باچند گروه که دران امکان دوبا چندمقایسه،یعنی مقایسه بعدازاجرای xبرای گروه آزمایشی ومقایسه پیش ازاجرای xبرای گروه آزمایشی ومقایسه پیش ازاجرای xبرای گروه کنترل وجود دارد.

درمواردی که برای ارزشیابی وتفسیر روابط علت ومعلولی بین متغیرها،هیچ گروه مقایسه ای دردست نیست،میتوان ازطرح سری های زمانی (که نوعی طرح آزمایش های مکرر محسوب میشود)استفاده کرد.

انواع پژوهش کمی وکیفی در آماده سازی مقاله

در مبجث قبل با نقش فرضیه در مراحل مقاله آشنا شدیم، اکنون به توضیح انواع پژوهش کمی وکیفی ازنظر فرآیند اجرا در انجام مقاله می پردازیم.

فرآیند اجرای طرح های پژوهش کمی و ماهیت داده ها در عمل می تواند به دو گروه کمی، کیفی تقسیم می شوند. در پژوهشهای کمی، از اصول کمی از قبیل نمونه گیری تصادفی، حجم نمونه و تعمیم پذیری یافته ها استفاده میشود و معمولا دارای متغیر و فرضیه است.

پژوهش های کیفی، از دسته پژوهش هایی است که در آنها متغیرهای کیفی مورد بررسی قرار گرفته و یافتن چرایی ها و چگونگی رفتارها منجر و به تفسیر دانش کمک می نمایند.

گاهی این دو روش در هم ادغام می شوند. به این معنی که در انجام یک پژوهش، از ویژگی های هر دو شیوه قبلی استفاده میشود. ادغام دو روش کمی و کیفی می تواند از نظر زمان و مراحل پژوهش باشد. مثلا، ابتدا یک پژوهش کمی صورت پذیرد و در ادامه برای تفسیر یافته ها یک پژوهش کیفی انجام شود و یا این که از ابتدا بخشی از پژوهش را به صورت کمی و بخشی را به صورت کیفی انجام داد.

پژوهش های کمی در آماده سازی مقاله

پژوهشگران برای حل مسائل موردتوجه خود و در فرآیند پژوهش خویش از روش های گوناگونی استفاده می نمایند. گوناگونی این روشها به لحاظ زمینه علمی، هدف پژوهشگر و نوع مسائل مورد پژوهش کمی است. تفاوت آشکاری بین دو روش کمی و کیفی در فرآیند گردآوری داده ها در پژوهش وجود دارد.

در پژوهشهای کمی، گردآوری داده های علمی به صورت نظام مند و معمولا تحت شرایطی که بتوان کنترل قابل ملاحظه ای بر متغیرها اعمال نمود و تحلیل داده ها را با استفاده از روشهای آماری انجام داد، صورت می پذیرد. در حالی که پژوهش کیفی می تواند به صورت نظام مند، داده های علمی را گردآوری کند، ولی حداقل کنترل را بر متغیرها خواهد داشت.

انتخاب روش مناسب در آماده سازی مقاله

انتخاب روش مناسب در پژوهش کمی کیفی در آماده سازی مقاله تا حدودی به علایق شخصی پژوهشگر، فلسفه اعتقادی او و همچنین تا حد زیادی به ماهیت و طبیعت پژوهش وابسته است .

در برخی پژوهش ها ضروری است که متغیرها با معیارهای دقیق کمی اندازه گیری شوند؛ بنابراین، تمایل فزاینده ای در راستای پژوهش های کمی وجود دارد.

ذکر این واقعیت در اینجا اجتناب ناپذیر است که پژوهش کمی و اندازه گیری و متغیرها در تمام شرایط مقدور نبوده و پژوهشگران ناچارند از روش های بین کیفی نیز استفاده نمایند. پژوهشهای کمی بیشتر بر استدلال قیاسی، قوانین منطقی و ویژگی های قابل اندازه گیری تجربیات انسان تکیه دارد.

و اندازه گیری و متغیرها در تمام شرایط مقدور نبوده و پژوهشگران ناچارند از روش های بین کیفی نیز استفاده نمایند. پژوهشهای کمی بیشتر بر استدلال قیاسی، قوانین منطقی و ویژگی های قابل اندازه گیری تجربیات انسان تکیه دارد.

 به طور کلی، ویژگی پژوهشهای کمی شامل موارد زیر است:

بر تعداد نسبتا معدودی از مفاهيم خاص تمرکز دارد.

با ایده های از پیش پنداشت درباره این که تا چه حد و چگونه مفاهیم باهم مربوط هستند، شروع می شود.

دستورالعمل های ساختاریافته و ابزار رسمی برای گردآوری داده ها بکار برده می شود.

گردآوری دادهها تحت شرایط کنترل شده صورت می پذیرد.

 گردآوری و تحلیل داده ها بر عینیت تکیه دارد.

 تحلیل داده های عددی از طریق شیوه های آماری صورت می پذیرد

شایان ذکر است که پژوهش های کمی مانند پژوهش های کیفی و طبعا با درجات متفاوت، دارای نکات قوت و ضعف خاص خود می باشند.

معمولا تحلیل داده ها در پژوهش کمی با مقوله هایی شامل سطح اندازه گیری، آمار توصیفی، آمار استنباطی و تحلیل آماری چند متغیره سروکار دارد که در جای خود تا آنجا که در گستره این کتاب بگنجد، شرح داده خواهد شد.

پژوهش های کیفی در آماده سازی مقاله

پژوهشهای کیفی اغلب به پژوهش های «هولیستیک» مشهور است (دربرگیرنده انسان باهمه پیچیدگی های آن) و طبیعی است (بدون هیچ گونه مداخله یا کنترل از جانب پژوهشگر).

پژوهش کیفی روش منظمی برای توصیف اجزای شرایط و ویژگی هایی درباره پدیده های انسانی است که قابل تبدیل به کمیت نیستند. به عبارت دیگر، پژوهش  کیفی، گردآوری، تحلیل و تفسیر داده های غنی و روایت گونه است که به منظور درک عمیق مفاهیم و پدیده هایی که به دلیل وجود عامل انسانی در آنها، پیچیدگی زیادی دارند. این پژوهش ها که مبتنی بر فلسفه پدیدار شناختی بوده و در جایگاه طبیعی خود با افراد واقعی (و نه در محیط تجربی) درباره افراد تحت کنترل انجام می شود، پژوهش کیفی نامیده می شود.

روش گردآوری کیفی در آماده سازی مقاله

در پژوهش های کیفی به گردآوری و تحلیل مطالب بدون ساختار مشخص و گاهی داستانی پرداخته می شود و نتیجه ای کاملا انتزاعی از توانایی ها و برداشت های انسان ارائه می شود. پژوهش های کیفی به خاطر تأكیدی که بر واقعیت های موضوعی دارند، نیاز به حداقل ساختار و حداکثر دخالت پژوهشگر دارند، به نحوی که پژوهشگر سعی بر آن دارد تا به افرادی که تجارب آنها مورد مطالعه است، نوعی جامعیت بدهد.

اعمال ساختار بر موقعیت پژوهش (برای مثال، با تصمیم گیری آغازین دقیقا درباره این که چه سؤالاتی باید پرسیده شود و چگونه باید مطرح شوند) الزاما بخشی از تجارب فرد یا افراد مورد مطالعه را محدود می کند. روشهای کیفی برای درک برخی مسائل پیچیده و گسترده جوامع انسانی، بسیار مناسب تر و عملی تر از روش های کمی هستند.

 ارتباط پژوهشهای کمی و کیفی در آماده سازی مقاله

در مورد پیوندهای موجود بین پژوهشهای کمی و کیفی و حمایتی که این دو شیوه. شیوه پژوهش از یکدیگر می توانند به عمل بیاورند، فلیک به نقل از بریمن و به یازده مورد اشاره می نمایند.

. امکان استفاده از منطق چند بعدی، یعنی یافتن نمونه های کیفی در برابر نتایج کمی

. تائید پژوهش کمی به وسیله پژوهش کیفی

. تائید پژوهش کیفی به وسیله پژوهش کمی

. تلفیق این دو روش به منظور ارائه تصویری کلی تر از موضوع مورد پژوهش

. مطالعه ویژگی های ساختاری با روشهای کمی و وجوه فرایندی با رویکردهای کیفی

. اتکای روش کمی بر دیدگاه پژوهشگر و تکیه روش کیفی بر دیدگاه های افراد مورد بررسی

. امکان تعمیم پژوهش کیفی از طریق یافته های کمی

. تسهیل تفسیر متغیرها در مجموعه داده های کمی از طریق یافته های کیفی

. امکان برقراری رابطه سطوح خرد و کلان پژوهش

. شفاف سازی مراحل مختلف فرآیند پژوهش ترکیبی کمی و کیفی وجود صورت های تلفیقی در پژوهش کیفی در طرح های نیمه آزمایشی.

تفاوت پژوهشهای کمی و کیفی در آماده سازی مقاله

بین پژوهشهای کمی و کیفی تفاوت های زیادی مطرح است، ولی به اختصار می توان به موارد زیر اشاره نمود. پژوهشهای کمی بخش قابل توجهی از حجم پژوهش ها را در آماده سازی مقاله به خود اختصاص می دهد. این نوع پژوهش بیشتر مفهوم عینی داشته و وابسته به آمار، عدد و رقم است.

 در این نوع پژوهش برای دستیابی به میزان قابل قبولی از کیفیت و صحت یافته ها، حجم نمونه با استفاده از فرمول های آماری محاسبه می شود.

آماده سازی مقاله

از سوی دیگر، پژوهشهای کیفی به گردآوری، تحلیل و تفسیر داده ها، بر اساس مشاهده آنچه در جامعه رخ می دهد، می پردازد. برخلاف پژوهشی های کمی که به دنبال سنجش و شمارش چیزها است، در پژوهش های کیفی، پژوهشگر به دنبال درک معانی، مفهوم تشریح ویژگیها، نمادها و توصیف پدیده هایی است که مشاهدهمی نماید.

پژوهشهای کیفی ذهنی تر از پژوهشهای کمی بوده و در آن از روش های  متفاوتی برای گردآوری داده ها که عمدتا مبتنی مشاهده و مصاحبه های ژرف نگر و گروه های متمرکز است، استفاده می گردد.

مقایسه پژوهش های کمی و کیفی در آماده سازی مقاله

پژوهش های کیفی بیشتر ماهیت اکتشافی داشته، گسترده است و طی آن بخش محدودی از جامعه به صورت عمیق مورد مطالعه و مصاحبه قرارگرفته و یا از گروههای متمرکز استفاده میشود. در این نوع پژوهش، از شرکت کنندگان درخواست می شود که به تعدادی سؤال کلی پاسخ دهند و مصاحبه کننده یا هدایت کننده گروه، با تأمل و تفحص در پاسخها، تلاش می نماید به درک افراد، دیدگاه ها و احساس آنان در خصوص موضوعات موردبحث پی برده و میزان توافق موجود در گروه را تعیین نماید.

کیفت یافته ها در پژوهش های کیفی کاملا وابسته به مهارت، تجربه و میزان حساسیت مصاحبه کننده است. پژوهش های کیفی اغلب ارزان تر از پژوهش های کمی بوده و برای کسب نیازهای ارتباطی افراد و بررسی پاسخ های آنان بسیار مؤثر است.

مقایسه ویژگی های پژوهش های کمی و کیفی در آماده سازی مقاله

 در نهایت می توان چنین نتیجه گیری نمود که پژوهشهای کمی بیشتر ماهیت عینی و پژوهشهای کیفی ماهیت انتزاعی دارند. در ادامه بحث، تفاوت های بیشتری را ملاحظه خواهید نمود.

شایان ذکر است که با وجود تفاوت در پارادایم و فلسفه کار، این دو شیوه پژوهش درانجام پایان نامه در تقابل با یکدیگر قرار نداشته و عناصر این دو می تواند به صورت ترکیبی و هم زمان نیز، در پژوهش مورداستفاده قرار گیرند.

مزایای پژوهش های کمی و کیفی در آماده سازی مقاله

 مزایای شیوه ترکیبی این است که از توسعه پژوهش (یافته های یک بخش، در بخش دیگر پژوهش استفاده می شود. نظیر استفاده از پژوهش کیفی برای تولید ابزار سنجش که در بخش پژوهش کمی می تواند مورداستفاده قرار گیرد)، افزایش اعتبار پژوهش (اطمینان از صحت نتایج به دلیل استفاده از منابع متفاوت)، مکمل بودن یافته ها افزوده شدن اطلاعات به یکدیگر، به عبارت دیگر، اضافه شدن کلمات به ارقام و برعکس) و خلق افق های فکری جدید به وسیله بروز شرایط و دورنماهای بدیع.

باوجود مزایای فوق، علاوه بر تفاوتهای پارادایمی و فلسفی، بالا رفتن هزینه، ناکافی بودن آموزش ها ومطالب علمی به عنوان مانع دراستفاده ازشیوه ترکیبی عمل می نماید.

موارد کاربرد پژوهش های کیفی در آماده سازی مقاله

 به گونه ای فراگیر، پژوهشهای کیفی در موارد زیر به کار گرفته می شوند: موضوع پژوهش و هدف مطالعه مربوط به «کیفیت» پدیده ها باشد

. بر روی تجربه یا رفتار نامعلوم شخص یا پدیده مطالعه شود

. درک و فهم پدیده ای موردنظر است که اطلاعات اندکی از آن در دست باشد

. مطالعه یک واقعه یا جریان اجتماعی به شیوه کمی عملی نباشد

. مطالعه سازمان ها، گروهها و اشخاص موردنظر باشد

. نوع پژوهش استقرایی یا اکتشافی باشد

. اهدف پژوهشگر ساخت نظریه و تشریح آن باشد

. مطالعه عمیقی از پدیده یا شخص یا مکان معینی موردنظر باشد

.پدیده بسیار کمیاب باشد، یا مطالعه حالت های استثنایی پدیده ها موردنظر باشد.

نقش فرضیه در مراحل مقاله

در نوشتار قبلی به اهداف پژوهش در فرآیند مقاله پرداختیم؛ در این نوشتار به بررسی نقش فرضیه در مراحل مقاله پرداخته می شود.

با توجه به گسترش دامنه پژوهش در حوزه ها و علوم مختلف در سال های اخیر و به خصوص سیال بودن زبان و تبادل دانش بین ملل مختلف، شاهد استفاده از کلمات متفاوت برای اشاره به فرضیه های پژوهشی و آماری و نقش فرضیه در مراحل انجام مقاله هستیم. به عنوان مثال، به دلیل این که فرضیه پژوهشی جایگزین یا جانشین فرضیه آماری است، گاهی به آن فرضیه خلاف یا مخالف نیز اطلاق می شود و یا به جهت خنثی بودن فرضیه آماری، به آن فرضیه پوچ یا نول نیز گفته می شود. لذا برای تعقیب راحت تر بحث در شکل زیر اسامی مترداف فرضیه های پژوهشی و آماری ترسیم شده اند.

در خاتمه، ذکر این نکته ضروری است که در پژوهش های بزرگ معمولا بخشی از کار به صورت توصیفی انجام می شود که لازم است هنگام تهیه پیشنهاد پژوهش برای این قسمت سؤالات پژوهشی و بخشی از کار نیز قالب تحلیلی به خود می گیرد که مستلزم انجام آزمون های آماری است. در این حالت باید نسبت به تدوین فرضیه های علمی بر اساس اصول یادشده بالا اقدام نمود.

پذیرش یا رد فرضیه در مراحل مقاله

یکی از اشکالاتی که در گزارش نتایج طرح های پژوهشی به چشم می خورد، ادعای اثبات فرضیه ها است. از نظر منطقی، فرضیه قابل اثبات نبوده، بلکه تنها امکان پذیرش و یا رد آن وجود دارد.

پس از انتخاب آزمون مناسب، با توجه به نوع هدف اختصاصی و فرضیه ذی ربط، نرم افزار spss مقدار آماره Pvalue را محاسبه و با علامت .sig نشان می دهد. اگر این مقدار، کمتر از 5%باشد، مفهوم آن این است که اختلاف مشاهده شده در محاسبات، ناشی از خطاهای آماری نبوده و معنی دار است. بر اساس این نتیجه، فرضیه آماری (Ho) رد و فرضیه پژوهشی (H1) که ایده اولیه پژوهشگر بوده است، مورد تائید قرار می گیرد.

ویزگی فرضیه پژوهش درمراحل مقاله

 • در نقش فرضیه در مراحل مقاله باید حداقل چهار ویژگی تعریف شده است: د. باید با شواهد عقلی و حقایق علمی شناخته شده هماهنگ باشد.
 • باید آزمون پذیر بوده و آزمون درستی و یا نادرستی آن به طور کامل امکان پذیرباشد.
 • باید بدون ابهام بوده و با ساده ترین واژگان بیان شود.
 • باید در اصل، وجود رابطه بین دو یا چند پدیده (متغیر) را پیش بینی کند.

ناگفته نماند که یک مسئله هرگز به صورت علمی حل نخواهد شد، مگر آنکه به فرضیه یا فرضیه هایی تبدیل شود. با این حال، باید توجه داشت که نقش فرضیه در مراحل مقاله همیشه از مسئله ناشی نمی شود. ممکن است فرضیه بر اساس پیشینه پژوهش یا در برخی از موارد، بر پایه مجموعه ای از داده ها و تحلیل آنها حاصل شود.

بدون شک، نقش فرضیه در مراحل مقاله ابزار نیرومند و با اهمیت یک پژوهش علمی است که پژوهشگر به کمک آن به جستجوی یک تبیین می پردازد. چهار هدف اصلی برای تدوین فرضیه عنوان شده است:

 • فرضیه جمله ای است که به صورت ربطی بیان می شود و به توصیف رابطه بین متغیرها می پردازد.
 • فرضیه مجموعه فعالیت های اجرایی پژوهش را تعیین می کند.
 • فرضیه جمله ای است که به صورت ربطی بیان می شود و به توصیف رابطه بین متغیرها می پردازد.
 • فرضیه مجموعه فعالیت های اجرایی پژوهش را تعیین می کند.

معیارهای تدوین فرضیه در مراحل مقاله

 • فرضیه برای پدیده ها، تبیین ازمایشی فراهم می آورد و موجب افزایش معرفت علمی می شود.
 • فرضیه چارچوبی را برای گزارش نتایج پژوهش فراهم می آورد با توجه به نکات یادشده در بالا،
 • باید آزمون پذیر باشد.
 • باید همبستگی یا رابطه بین دو متغیرها را بیان کند.
 • باید با نظریهای ارتباط داشته باشد.
 • باید روشن و دقیق باشد.
 • باید فارغ از مفاهیم ارزشی و اخلاقی باشد.
 • باید دقیق و اختصاصی باشد

در اینجا باید اشاره نمود که پیش فرض ها احکامی هستند که پژوهشگر آنها را به عنوان حقایق می پذیرد، اما نمی توان آنها را تائید کند.

فرضیه از منظر کلی در مراحل مقاله

 • فرضیه های جهت دار: فرضیه ای که جهت حرکت را روشن می سازد.
 • فرضیه های بدون جهت: به جهت حرکت توجه ندارد.
 • فرضیه های قیاسی: بر پایه قیاس صورت می پذیرد.
 • فرضیه عمومی: به گستره باز دانش های بشری می پیوندد و در زمره دانشهای اساسی است.

مراحل فرضیه سازی درمراحل مقاله

 • تهیه پیش فرض ها
 • وارسی پیش فرض ها
 • آزمون فرضیه ها

منابع فرضیه

 • کشف و شهود
 • منطق و استنتاج
 • مشاهده و تجربه
 • پژوهش های پیشین
 • فرهنگ

 اصول فرضیه سازی درمراحل مقاله

 • صراحت
 • فراغت از ارزش
 • دقت
 • پژوهش پذیری

لزوم تدوین فرضیه در مراحل مقاله

شاید برای شما این سؤال مطرح شود که «آیا باید برای تمامی پژوهش ها، فرضیه در مراحل مقاله تدوین شود؟»

پاسخ به این سؤال منفی است. تنها در زمانی باید به تدوین نقش فرضیه اقدام نمود که بخواهید:

 • همبستگی دو یا چند متغیر را تعیین کنید.
 • وجود یا عدم وجود رابطه را بین دو یا چند متغیر را تعیین کنید.
 • رابطه علت و معلولی دو یا چند متغیر را بررسی نماید.

 کارکردهای مختلف فرضیه

 همان طور که در مورد سؤالات پژوهش مطرح شد، به جهت رعایت تناسب فرضیه ها با اهداف اختصاص اینجا نیز شاهد شکل گیری چند گروه فرضیه هستیم که از حیث تدوین و نوع آزمون های موردنیاز باهم تفاوت دارند. معمولا کارکردهای فرضیه، چهار گروه قابل تعریف است.

بررسی وجود رابطه بین دو متغیر

 در این نوع فرضیه وجود و یا عدم وجود هرگونه رابطه بین دو متغیر در دو گروه مستقل مورد بررسی قرار می گیرد. ساده ترین و ابتدایی ترین شکل فرضیه بوده و میزان استفاده از این نوع فرضیه در پایان نامه های دانشجویی شیوع زیادی دارد. بسیاری از پژوهشگران ترجیح میدهند مطالعه خود را در ابتدا صرفا با بررسی رابطه آغاز نمایند و در صورت کسب شواهد معتبر و تائید ارتباط، در گام بعدی به شناسایی همبستگی اقدام نمایند.

اهداف پژوهش در مقاله

یکی از مراحل مهم تدوین طرح پژوهشی، تعیین و انتخاب اهداف مناسب برای پژوهش درانجام مقاله است. اگر اهداف در پژوهش نامشخص، مبهم و غیرقابل دست یافتنی باشند، بی تردید در مراحل بعدی کار دچار سردرگمی خواهید شد. اهداف همیشه از محورهایی است که بسیار موردتوجه تصمیم گیران بوده و با حساسیت در خصوص تناسب اهداف با عنوان و نوع پژوهش در فرآیند مقاله برخورد می کنند. هرچقدر اهداف پژوهش روشن، دقیق و شفاف باشند، به همان میزان، دستیابی به آنها ساده تر خواهد بود.

در اهداف پژوهش در فرآیند مقاله هدف آن چیزی است که دوست داریم به آن برسیم. هدف آن چیزی است که برای آن تلاش می کنیم. اهداف، نقاط مطلوبی است در آینده که قصد دارید به آن دست یابید. با تعیین اهداف، مسیر حرکت و مراحل کار برای تیم پژوهش معنی پیدا می نماید. اگر اهداف پژوهش در فرایند مقاله دقیق بیان نشوند، امکان تشخیص انحراف و ارزیابی پیشرفت پژوهش وجود نخواهد داشت.

اهداف پژوهش به چهار دسته یعنی، هدف آرمانی، هدف کلی یا اصلی، هدف اختصاصی با اهداف ویژه و هدف کاربردی تقسیم می شوند.  با تعیین اهداف، مسیر حرکت و مراحل کار برای تیم پژوهش معنی پیدا می نماید. اگر اهداف پژوهش در فرآیند مقاله دقیق بیان نشوند، امکان تشخیص انحراف و ارزیابی پیشرفت پژوهش وجود نخواهد داشت. اهداف پژوهش به چهار دسته یعنی، هدف آرمانی، هدف کلی یا اصلی، هدف اختصاصی با اهداف ویژه و هدف کاربردی تقسیم می شوند.  

هدف آرمانی در فرآیند مقاله

به منظور نشان دادن اهمیت پژوهش در فرآیند مقاله و این که غایت و هدف نهایی پژوهش شما چیست، این هدف انتخاب و تعیین می شود. تحقق این هدف در بازه زمانی پژوهش نبوده و ارزوی شما را از انجام پژوهش ترسیم می نماید. اگر از شما سؤال شود که:«فرض کنیم پژوهش شما با دست یابی به اهداف پژوهش خاتمه یابد، در آن صورت چه اتفاق مثبتی رخ خواهد داد؟»، پاسخ شما بهتر است::«معرف هدف آرمانی شما در فرآیند مقاله خواهد بود. آرمان پردازی و آرزو در این هدف نقش مهمی دارد، در عین حال نباید با توهم هم راستا شود.» باشد.

و این که غایت و هدف نهایی پژوهش شما چیست، این هدف انتخاب و تعیین می شود. تحقق این هدف در بازه زمانی پژوهش نبوده و ارزوی شما را از انجام پژوهش ترسیم می نماید.

اگر از شما سؤال شود که گیریم پژوهش شما با دست یابی به اهداف پژوهش خاتمه یابد، در آن صورت چه اتفاق مثبتی رخ خواهد داد»، آنچه پاسخ می گویید، معرف هدف آرمانی شما در فرآیند مقاله خواهد بود. آرمان پردازی و آرزو در این هدف نقش مهمی دارد، در عین حال نباید با توهم هم راستا شود.

چیزی باید به عنوان هدف آرمانی در فرآیند مقاله مطرح شود که در صورت به کارگیری نتایج پژوهش در شرایط واقعی، اتفاق مثبتی را در جامعه پژوهشی شما رقم زند. استفاده از عبارت هایی نظیر، «فراهم ساختن مبنایی برای … ایجاد چارچوبی برای » شکل گیری زمینه ای برای …» در تدوین هدف آرمانی کمک کننده خواهند بود.

هدف کلی یا اصلی در فرآیند مقاله

اغلب دیده شده است که دانشجویان و پژوهشگران عنوان مقاله خود را دقیقا در این قسمت و به عنوان هدف اصلی در انجام پایان نامه می نگارند ! بی تردید از انجام این کار خودداری نمایید. هدف اصلی ضمن آن که با عنوان پژوهش قرابت نزدیکی دارد، در عین حال از مختصات و ویژگی های «هدف» نیز برخوردار است.

هدف کلی، و شفاف تر از هدف آرمانی بوده و در بازه زمانی پژوهش، باید قابل دستیابی باشد. هدف کلی در پاسخ به این سؤال که «اهداف پژوهش در فرآیند مقاله چیست؟»، تعیین می شود. این هدف در حقیقت به سؤال اصلی پژوهش و این که به طور کلی پژوهش چه چیزی را به دست خواهد آورد، پاسخ می دهد. به طور معمول در هر پژوهش تنها با یک هدف کلی روبرو هستیم. اگر پژوهشی بیش از یک هدف کلی داشته باشد، معنی آن این است که انجام چند پژوهش همزمان شده است.

به طور معمول حداقل یکی از متغیرهای موجود در هدف کلی در زیر مجموعه مفهوم قرار داشته و به طور مستقیم قابل سنجش نیست. لذا برای دستیابی به هدف اصلی، ضرورت دارد که هدف کلی به چند هدف کوچکتر به نام اهداف ویژه که قابلیت سنجش بیشتری دارند، شکسته شود. در حقیقت، پژوهشگر با سنجش و تعیین اهداف ویژه، در راستای تحقق هدف اصلی خود گام برمی دارد. برای آنکه بتوانید به درستی هدف اصلی پژوهش خویش را تدوین نماید، می توانید به شیوه زیر عمل کنید

عنوان پژوهش خود را به صورت یک وسیله بنگرید، سپس اندیشه نماید که با این وسیله به چه چیزی قرار است و مایلید دست یابید. پاسخ به این سؤال، هدف اصلی شما را تشکیل خواهد داد.

برای نگارش هدف کلی می توان از افعالی نظیر بررسی کردن، مطالعه کردن، تحلیل کردن و … استفاده نمود.

اهداف اختصاصی یا فرعی در فرآیند مقاله

اهداف اختصاصی یا ویژه یکی از مهم ترین بخش های یک پیشنهاد پژوهش را تشکیل می دهد و در ارزیابی های طرح، بیشترین کانون توجه، این اهداف خواهندبود درک شما از اهمیت و نحوه نگارش اهداف ویژه، برای گام های بعدی را حائز اهمیت سرشار است.

اهداف ویژه در فرآیند مقاله

اهداف ویژه، عینی و بوده و امکان سنجش و اندازه گیری آن برای پژوهشگر میسر است. این اهداف، گامهای جزئی و اجرایی هستند که در نهای تحقق هدف کلی را تعقیب می نمایند. این اهداف معمولا غیرقابل تفسیر بوده و فرض بر این است که برداشت واحدی از آنها صورت می پذیرد. تصور نمایید اگر هدف کلی یک مطالعه ای «بررسی رابطه وجدان کاری پرستاران و درآمد بیمارستان» باشد، اصطلاح «وجدان کاری » مفهومی کلی بوده و سنجش مستقیم آن مقدور نیست.

جهت انجام چنین پژوهشی، پژوهشگر باید وجدان کاری به چند بعد قابل سنجش و عینی تقسیم نماید. مثلا می تواند وجدان کاری را از بعد، فرهنگی – اجتماعی، -شخصیتی و خانوادگی مورد تحلیل قرار دهد و یا مثالا مفهوم سرمایه اجتماعی است که می تواند از ابعاد ساختاری، شناختی و ارتباطی مورد بررسی قرار گیرد. هریک از ابعاد اخیر یک هدف اختصاصی محسوب می شوند که پژوهشگر با مطالعه و سنجش تک تک آنها، به هدف کلی فرآیند مقاله خود پاسخ میدهد.

باوجود این که در هر پژوهش شاهد درج یک هدف اصلی هستیم، ولی تعداد اهداف ویژه معمولا بیش از یک مورد است.توجه داشته باشید که تحقق اهداف پژوهش در فرآیند مقاله باید به تحقق هدف اصلی بیانجامد.

اهداف اختصاصی در انجام پژوهش در فرآیند مقاله

اهداف اختصاصی را باید با استفاده از افعال عملی که برای اندازه گیری و سنجش مناسب هستند تدوین نمود. موارد زیر از افعالی است که می تواند در تدوین اهداف اختصاصی در فرآیند مقاله و پژوهش شما مورداستفاده قرار گیرد.

• تعیین کردن

• مشخص نمودن

• مقایسه کردن

• اندازه گیری کردن

• محاسبه کردن

• سنجش کردن

• شناسایی کردن

• مشاهده کردن

دقت شود افعالی نظیر بررسی کردن، مطالعه کردن، درک کرد اعتقاد داشتن و … برای هدف اختصاصی استفاده نشوند.

در مطالعات کیفی که در صدد شناخت و درک یک پدیده هست واژه «شناخت» در نگارش اهداف اختصاصی استفاده شود، ولی در ما دامنه عمل گسترده تر بوده و حسب متغیر خود می توانید از افعال و بگیرید. در مورد هر مفهوم یا پارامتر موجود در عنوان که قصد دارید ها بر مبنای آن تدوین نماید، توجه کنید که اگر این مفهوم در حال حاض در ابتدای گزاره هدف اختصاصی، واژه شناخت بکار برده می شود. چنانی وجود نداشته باشد و شما در این پژوهش درصدد مشخص کردن آن هست تعیین را بکار برید.

مثال هایی ازاهداف اختصاصی درفرآیند مقاله

 • شناخت مبنای پرداخت حقوق و دستمزد بیمارستان های خصوصی مورد مطالعه
 • تعیین مبنای پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با شرایط اقتصادی کشور

در مثال اول، روشن است که بیمارستان های خصوصی هم اکنون مبنایی پرداخت حقوق و دستمزد مربوط به خود دارند؛ اما در مثال دوم، در این پژوهش قرار است یک پایه و مبنایی برای پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با اشرار اقتصادی فعلی کشور تدوین و ارائه شود که هم اکنون وجود ندارد.

دقت نمایید در تدوین اهداف ویژه از متغیر یا پارامتری که در عنوان ذکر نشده است و زیر مجموعه آن نیست، استفاده ننماید. به عبارت دیگر، در اهداف اختصاصی نمی توانید زمینه های پژوهشی جدیدی را که در زیر مجموعه عنوان پژوهش و هدف کلی شما قرار ندارند، مطرح سازید.

نکاتی که در نگارش اهداف اختصاصی در فرآیند مقاله باید رعایت شود

 • هر هدف اختصاصی تنها یک متغیر را مورد بررسی قرار میدهد.

مثال: تعیین رضایت دانشجویان از نحوه تعامل استاد و فضای فیزیکی کلاس و | یا تعیین رضایت پرستاران قبل و بعد از اجرای نظام تحول سلامت. این اهداف | اختصاصی در حقیقت هریک از دو هدف مستقل تشکیل شده اند که اشتباه است. لذا باید از هم تفکیک و مستقل نوشته شوند.

مثال: تعیین رضایت دانشجویان با استفاده از پرسشنامه استاندارد سازمان – بهداشت جهانی.

 • هر هدف اختصاصی باید بدون مراجعه به هدف کلی و یا سایر اهداف اختصاصی، به طور مستقل باید دارای معنی باشد.
 • تعیین گردش تخت در بخش ارتوپدی، شکل درست آن تعیین گردش تخت در بخش ارتوپدی بیمارستان شهدای تجریش بعد از اجرای طرح تحول در نظام سلامت: ۱۳۹۴، است.

در خصوص تعداد اهداف اختصاصی توافق کلی وجود ندارد. در حقیقت ابعادِ مفهومی مورد مطالعه است که تعداد کلی اهداف پژوهش را مشخص می سازد. اگر اهداف اختصاصی از نظر تعداد، خیلی محدود باشد، اشکال دارد؛ زیرا بیانگر آن است که با مفهوم مورد مطالعه بسیار ساده بوده و متشکل از ابعاد فرعی نیست و یا این که مفهوم، درست انتخاب شده است ولی ابعاد آن به نحو مطلوب تفکیک نگردیده است.اهداف ویژه باید واقع بینانه بیان شوند. دستیابی به این اهداف، باید در توان پژوهشگر بوده، در مدت زمان تعهد شده انجام پذیر باشد و با توان اقتصادی او و اعتبار پژوهشی تخصیص یافته تناسب داشته باشد.

هدف کاربردی در فرآیند مقاله

لازم است برای نشان دادن جنبه کاربردی بودن پژوهش خود، علاوه بر اهداف اصلی و ویژه، هدف یا اهداف کاربردی را نیز تدوین کنید. در این بخش، باید مشخص نماید که نتایج حاصل از این پژوهش برای کدام سازمان یا ارگان قابلیت استفاده را دارد و در چه زمینه هایی می تواند بکار گرفته شود.

بطور کلی، هدف کاربردی، ملموس تر از سایر اهداف بوده و برای سازمانهایی که از طرح های پژوهشی حمایت می نمایند، جذابیت بیشتری دارد. نحوه نگارش این هدف، مشابه هدف اصلی بوده، با این تفاوت که در اینجا به زمینه های کاربردی نتایج طرح تأکید می شود و افعال بکار رفته در آن عینی تر است.

در این بخش محدودیتی برای تعداد اهداف وجود نداشته ولی دقت شود که از پرداختن به موارد سطحی و بدیهی اجتناب گردد.

خلاصه ای ازکاربرد اهداف در فرآیند مقاله

از کاربر در اصرار در ایام مال در این فصل، ضمن بيان تعريف اجمالی از هدف، به اهمیت تعیین هدف در طرح ها اشاره گردید. به طور کلی، در طرح های پژوهشی ما شاهد تعیین چهار نوع هدف هستیم. اولین نوع از اهداف، جنبه آرمانی داشته و زمینه های ایدئالی را می سازند. هدف کلی که معمولا قرابت بیشتری با عنوان پژوهش دارد، دومین تلقی می شود. این هدف از طریق تحقق اهداف ویژه میسر می گردد. اهداف . مهم ترین دسته از اهداف هستند. اهداف اخیر قابل سنجش بوده و دقیق و ملمود از اهداف اصلی هستند.

در برخی پژوهش ها ایجاب می کند که هدف چهارمی تحت عنوان هدف کاربردی نیز مطرح شود.