پژوهشگر در پژوهش علی درانجام مقاله باید مشخص کند برای پاسخ به سؤال پژوهش، به مطالعه علت و معلولی نیاز دارد یا غیر علی.پژوهش على را زمانی اجرا می کند که تعیین رابطه علت و معلولی مشخصی لازم باشد.ولی اگر وی صرفا بخواهد عوامل مهم و مرتبط با مسئله را شناسایی کند، به مطالعه همبستگی روی می آورد. پژوهش علی در پژوهش علی پژوهشگر علاقه مند است یک یا چند عامل که به گمان او علت مسئله پژوهش هستند را، بشناسد. ولی اگر وی صرفا بخواهد عوامل مهم و مرتبط با مسئله را شناسایی کند، به مطالعه همبستگی روی می آورد.در پژوهش علی پژوهشگر علاقه مند است یک یا چند عامل که به گمان او علت مسئله پژوهش هستند را، بشناسد. در پژوهش علی پژوهشگر علاقه مند است یک یا چند عامل که به گمان او علت مسئله پژوهش هستند را، بشناسد. روش انجام پژوهش علی به بیان دیگر، قصد پژوهشگری که به پژوهش علی می پردازد آن است که به تجربه بیان کند که متغیر X علت متغیر Y است؛ بنابراین، وقتی متغیر X حذف شود یا به گونه ای تغییر یابد مسئله Y حل خواهد شد. با این همه، در اغلب سازمانها صرفا حضور یک یا دو متغیر نیست که مسئله ای را موجب می شود. با توجه به این واقعیت که عوامل متعددی به طور زنجیره ای بر یکدیگر و بر مسئله تأثیر می گذارند. پژوهشگر به جای آنکه در پی برقراری رابطه علت و معلولی باشد عوامل عمده ای را که با مسئله مربوط هستند جستجو می کند. تحلیل همبستگی ورگرسیون شایان ذکر است که گاهی سعی می شود از طریق انجام برخی از انواع تحلیل همبستگی یا رگرسیون. از روابط علت و معلول شناخت بیشتری کسب نمود. اعم از این که مطالعه على باشد یا همبستگی، باید به نوع سؤالات پژوهش و نحوه تعریف مسئله توجه زیادی نمود. اعم از این که مطالعه على باشد یا همبستگی، باید به نوع سؤالات پژوهش و نحوه تعریف مسئله توجه زیادی نمود. روی هم رفته، در پژوهش های علی پژوهشگر به دنبال کشف و بررسی روابط بین شرایط خاص و محل وقوع یک یا چند پدیده است. در این نوع پژوهش،درنوشتن مقاله پژوهشگر علل احتمالی متغیر وابسته را مورد مطالعه قرار میدهد. چون متغیر وابسته و مستقل هر دو در گذشته رخ داده اند.  مراحل انجام مداخله ای در نوشتن مقاله مراحل اصلی این نوع پژوهش به شرح زیر است: الف) بیان مسئله پژوهش و تدوین فرضیه ب) انتخاب گروه مطالعه و مقایسه پ) اندازه گیری متغیرهای مستقل و تعدیل کننده ت) تحلیل آماری دادهها در تحلیل آماری داده های پژوهش على مقایسه ای و نتیجه گیری از آن باید از نکات اساسی زیر مورد توجه دقیق پژوهشگر قرار گیرد الف) پژوهشگر باید اطمینان حاصل کند که متغیر مستقل قبل از متغیر وابسته به بار رخ می دهد.  ب) پژوهشگر باید مطمئن باشد که بین متغیر مستقل و وابسته یک رابطه منطقی هست و واقعی وجود دارد. پ) پژوهشگر باید مطمئن شود که متغیر مستقل (X) قبل از متغیر وابسته (Y) دان به وقوع پیوسته است و تقدم زمانی X نسبت به Y بر اساس منطق پا بر پایهاندازه گیری اثبات شود. ت) پژوهشگر باید دلایل کافی برای رد فرضیه های رقیب داشته باشد تا بتواند یک رابطه پژوهش علی بین X و Y برقرار کند.چنانچه متغیرهای مستقل دیگری غیر از X در تغییرات Y دخالت داشته باشند، برقراری رابطه على بين X و Y مشکل یا غیر ممکن می شود.