انواع پژوهش در رساله دکتری

پژوهش های ترکیبی در رساله دکتری

پژوهش ترکیبی نوعی از انواع پژوهش است که از ویژگی پژوهش های کمی و کیفی برخوردار است. این که پژوهش کمی و کیفی چگونه باهم ترکیب شوند، حالتهای مختلفی ممکن است رخ دهد. ترکیب شدن دو پژوهش ممکن است صرفا از نظر زمانی باشد که به آن پژوهش ترکیبی همزمان می گویند که در این فرایند دو یو و کیفی هم زمان طراحی و اجرا می شوند. حالت دوم موقعی اتفاق می افتد که به از نوع کمی و کیفی پس از خاتمه پژوهش در رساله دکتری طراحی و اجر گردد که به آن ترکیبی متوالی اطلاق می شود. برای طبقه بندی پژوهش های ترکیبی صاحب نظر مختلفی اظهارنظر کرده اند که طبقه بندی کراسول از جامعیت بیشتری برخوراست.

از آنجا که هر روش پژوهش ضمن داشتن ویژگیهای مطلوب، از محدودیتهای ذاتی نیز برخوردار است، بر این اساس در همسو سازی تلاش می شود، با تلفيق چند روش پژوهش، تأثیر محدودیت ها را کاهش دهند. لذا این مفهوم بیانگر استفاده از بیش از یک رویکرد در انواع پژوهش، به منظور افزایش قابلیت اعتماد به نتایج است. طراحی های پژوهش ترکیبی شامل سه شیوه هم زمان و سه شیوه متوالی است که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.

پژوهش همزمان- همسو سازی

در این نوع پژوهش ترکیبی ازانواع پژوهش است که هر دو روش کمی و کیفی به صورت همزمان طراحی و اجرا می شوند و هیچ رجحان و برتری بین دو روش وجود ندارد.و در رساله دکتری میتوان ازآن بهره گرفت به این ترتیب که فرآیند گردآوری و تحلیل داده ها در هر یک از این دو روش، به طور همزمان، اما جداگانه و مستقل صورت گرفته و سپس نتایج و تحلیل های کمی و کیفی با یکدیگر مقایسه و ترکیب می شوند.

هر دو روش کمی و کیفی به صورت همزمان طراحی و اجرا می شوند و هیچ رجحان و برتری بین دو روش وجود ندارد.ودر تدوین رساله دکتری میتوان ازآن بهره گرفت به این ترتیب که فرآیند گردآوری و تحلیل داده ها در هر یک از این دو روش، به طور همزمان، اما جداگانه و مستقل صورت گرفته و سپس نتایج و تحلیل های کمی و کیفی با یکدیگر مقایسه و ترکیب می شوند.

در این شیوه، هر دو روش کمی و کیفی به طور همزمان طراحی و اجرا می شوند. سپس طرح کمی در درون طرح کیفی یا برعکس طرح کیفی در درون طرح کمی قرار می گیرد و یافته های این دو ترکیب کمی و کیفی به طور جداگانه مورد تحلیل و استنتاج قرار می گیرند.ودر انجام مقاله میتوان از آنهااستفاده کرد.

 پژوهش همزمان – تغییرپذیر

در انواع پژوهش، دو روش کمی و کیفی به طور همزمان طراحی و اجرا می شوند. در حقیقت دو مرحله مستقل گردآوری داده وجود دارد. سپس یافته ها و نتایج هر دو روش با یکدیگر ترکیب می شوند. در نهایت نتایج یکی از دو روش، در درون روش و نتایج دیگری قرار داده میشود. در این شیوه ارجعیتی بین دو روش کمی و کیفی وجود نداشته و می توان به هر یک از روش های تقدم قائل شد. طرح هم زمان – تغییرپذیر از ویژگی هر دو طرح هم زمان – همسو سازی و هم زمان تودرتو برخوردار است.

پژوهش متوالی- تبیینی

در مرحله اول این شیوه، داده های کمی گردآوری و تحلیل می شوند سپس در مرحله دوم داده های کیفی گردآوری و تحلیل می شوند. در نهایت هر دو تحلیل کمی و کیفی یکجا مورد تفسیر قرار می گیرند.

پژوهش متوالی – اکتشافی

در این طرح ابتدا داده های کیفی گردآوری و تحلیل می شوند، سپس در مرحله دوم داده های کمی گردآوری و تحلیل می شوند. در نهایت نیز، هر دو تحلیل کیفی و کمی یکجا مورد تفسیر قرار می گیرند.

پژوهش متوالی- تبیینی

در مرحله اول این شیوه، داده های کمی گردآوری و تحلیل می شوند سپس در مرحله دوم نوشتن رساله دکتری داده های کیفی گردآوری و تحلیل می شوند. در نهایت هر دو تحلیل کمی و کیفی یکجا مورد تفسیر قرار می گیرند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *